שי הראל – רואי חשבון
צור קשר פורום רואה חשבון עדכוני מס שי הראל דף הבית רואה חשבון

חובות אבודים

ראשי > עוסק מורשה > חובות אבודים
חובות אבודים לעניין מע"מ
הוראת פרשנות 2/2012 של המחלקה המקצועית - מע"מ ברשות המסים
 
ביום 7 במאי, 2012 פרסמה המחלקה המקצועית – מע"מ את הוראת פרשנות 2/2012 בנושא חובות אבודים במע"מ אשר מחליפה את הוראה מס' 1/2000 מיום 4.6.2000. ההוראה החדשה הזהה ברובה להוראה הישנה כוללת הקלה לעניין ההכרה בחוב אבוד. ההוראה החדשה מרחיבה את המקרים להכרה בחוב כחוב אבוד (סעיף 5 להוראה). להלן, רשימת המקרים בהם יוכר החוב כחוב אבוד אשר לא הופיעו בהוראה הקודמת:
 
1.       חוב של חייב (הקונה) שננקטו נגדו הליכי חדלות פירעון: הוראת הפרשנות קובעת הקלה, לפיה גם במקרים בהם המפרק או הנאמן יאשר בכתב, כי סיכויי העוסק בעל החוב (הנושה במסגרת הליך חדלות פירעון) לפירעון יתרת החוב קלושים ביותר, ניתן כבר במועד המצאת האישור האמור להכיר ביתרת החוב כחוב אבוד. כמו כן, במקרים בהם המפרק או הנאמן יאשר בכתב, כי שוערך דיווידנד משוער שיחולק בעתיד לנושים עמם נמנה העוסק בעל החוב, ניתן כבר במועד המצאת האישור האמור להכיר ביתרת החוב, שעפ"י האישור לא תיפרע, כחוב אבוד. נוסח מחייב של מסמך האישור מאת המפרק או הנאמן צורף כנספח א' להוראת הפרשנות.
 
2.       כונס נכסים: במקרה בו מונה לחברה כונס נכסים בלבד על כלל נכסיה במסגרת הליך המתנהל בביהמ"ש המחוזי (להבדיל מהוצל"פ) ובמקביל לא מתנהל הליך פירוק נגד החברה, יש לדרוש מהכונס כתנאי להכרה בחוב כחוב אבוד, להמציא אישור כי השיעבוד הצף חל על כלל נכסי החברה באופן בו אין לחברה נכסים נוספים, שאינם כלולים בשיעבוד הצף, וכי אין הוא צופה כי יוותרו כספים לאחר התשלום לנושה המובטח. נוסח מחייב של מסמך האישור מאת כונס הנכסים צורף כנספח ב' להוראת הפרשנות.
 
3.       במקרים בהם ננקטו הליכי הוצאה לפועל: (1)         במקרה בו העוסק בעל החוב נקט בהליכי הוצאה לפועל נגד החייב (הקונה) ביחס לרבע מסכום החוב הנטען להיות חוב אבוד, יוכר כל סכום החוב כחוב אבוד אם יוכח כי החוב הינו אמיתי, החוב טרם נפרע, ופעולות הגבייה וההוצאה לפועל לא הניבו תוצאות. (2) במקרה בו רבע מסכום החוב של החייב (הקונה), הנטען להיות חוב אבוד, נמוך מסכום החיוב הניתן להוצאה לפועל עפ"י המסלול המקוצר הקבוע בפרק א1 לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967 (כיום 10,000 ש"ח), וננקטו נגד החייב (הקונה) הליכי הוצאה לפועל עפ"י פרק א1 לחוק האמור, יוכר כל סכום החוב כחוב אבוד אם יוכח כי החוב הינו אמיתי, החוב טרם נפרע, ופעולות הגבייה וההוצאה לפועל לא הניבו תוצאות. (3) במקרה בו לאחר ביצוע חקירת יכולת לחייב, ראש ההוצאה לפועל הורה על מתן צו תשלומים, לרבות צו תשלומים במסגרת פריסת החוב של החייב (הקונה), לפיו החייב ישלם לעוסק בעל החוב תשלומים תקופתיים בשיעור שאינו עולה על 1% מסכום החוב הנטען להיות חוב אבוד, יוכר כל סכום החוב כחוב אבוד כבר במועד מתן הצו האמור.

 
4.       חוב הנמחק במסגרת הסדר נושים עפ"י סעיף 350 לחוק החברות: במקרה זה ניתן יהיה להכיר ביתרת החוב, שלא צפויה להיפרע במסגרת הסדר הנושים, כחוב אבוד לאחר קבלת החלטות ביהמ"ש המחוזי בדבר אישור הסדר הנושים (אין צורך להמתין לפירעון של כל תשלומי ההסדר).
 
          הערה: תקנה 24א לתקנות מע"מ הקובעת הנחיות לעניין הכרה בחוב אבוד, מגדירה את המונח "חוב אבוד" – סכום מס ששילם עוסק בעד עסקה, ושהוכח להנחת דעתו של המנהל, שהפך להיות אבוד". דהיינו, עם כל הכבוד להוראת הפרשנות של מע"מ, הרי שבהתאם לתקנה 24א, חוב יוכר כחוב אבוד אם הוכח להנחת דעתו של המנהל שהפך להיות חוב אבוד. אנו סבורים כי במקרים בהם ניתן להוכיח בצורה מניחה את הדעת, בכל צורה שהיא, כי החוב הפך לחוב אבוד – יש להכיר בחוב כחוב אבוד, גם אם הוא לא נופל לאחד המקרים שפורטו בהוראת הפרשנות.
 
 
עוסק מורשה
   
  הנהלת חשבונות באינטרנט הצטרפו אלינו בפייסבוק עקבו אחרינו בטוויטר אנציקלופדיית המס של ישראל פתיחת עסק